zgaś światło

REGULAMIN DOTYCZĄCY UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH SPRZĘTÓW ELEKTRONICZNYCH,

w tym smartwatchów i tabletów

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIASECZNIE
obowiązuje od roku szkol. 2019/2020


1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny(smartwatch`e, tablety) na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów na teren szkoły oraz zabieranego na wycieczki i wyjazdy.
3. Możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych(smartwatch`e, tablety) podczas wycieczek szkolnych może odbywać w wyniku ustaleń uczniów z wychowawcą oraz za zgodą rodziców. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
4. Uczeń ma obowiązek wyłączyć/ wyciszyć telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny(smartwatch, tablet) przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.
5. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych(smatwatch`y, tabletów) oraz słuchawek (aparaty powinny być wyłączone i schowane do plecaka/ torby lub szafki). Zakaz ten dotyczy również zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę oraz wszelkich uroczystości szkolnych.
6. Korzystanie z telefonu podczas zajęć jest możliwe tylko w celach edukacyjnych za zgodą nauczyciela.
7. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez Sekretariat szkoły oraz wychowawców klasy.
8. Dopuszcza się możliwość skorzystania z telefonu komórkowego podczas przerw śródlekcyjnych wyłącznie w celu rozmowy z rodzicem, w korytarzu przy gabinecie Dyrektora szkoły.
8. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych( smartwatch`y, tabletów) jest zakazane.
9. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych ( smartwatch`y, tabletów) w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.
10. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego(smartwatch`e, tabletów) w bibliotece szkolnej.
11. Korzystanie z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych (smartwatch`y, tabletów) w świetlicy szkolnej dopuszczalne jest tylko za zgodą wychowawcy.
12. Nie wolno ładować telefonów w komórkowych na terenie szkoły.

KONSEKWENCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU
1. W przypadku korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (smartwatch`y, tabletów) niezgodnie z niniejszym regulaminem uczeń otrzymuje punkty ujemne 10 pkt. W klasach 1-3 uczniowie otrzymują pisemne uwagi od nauczyciela.
2. W przypadku korzystania podczas zajęć lekcyjnych z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych(smartwatch`y, tabletów) niezgodnie z niniejszym regulaminem, nauczyciel odbiera uczniowi telefon, smartwatch czy tablet, kładąc go w widocznym miejscu, a następnie w obecności ucznia przekazuje go do depozytu w sekretariacie szkoły. Uczeń ma prawo wyłączyć telefon, wyjąć z niego kartę SIM i kartę pamięci. Uwaga zostaje odnotowana w dzienniku.
3. W przypadku, gdy powyższe sytuacje powtarzają się po raz trzeci, uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania. Każde trzy kolejne naruszenia regulaminu, powodują dalsze obniżenie ocen. W klasach 1-3 wzmianka o łamaniu regulaminu jest zawarta w końcowej ocenie z zachowania.
4. Za przestrzeganie regulaminu uczeń otrzymuje na koniec semestru dodatnie punkty 20 pkt. Uczniowie w klasach 1-3 otrzymują pisemną pochwałę od nauczyciela.

WPROWADZENIE REGULAMINU
1. 27 września - przedstawienie regulaminu uczniom i rodzicom.
2. Regulamin wchodzi w życie od 30.09.2019 r.

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl