zgaś światło

 Rada Rodziców – zadania i uprawnienia

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałów, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzna strukturę i tryb pracy rady,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o którym mowa w ust. 2 oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców,

c) przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.

5. Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną w opracowaniu i ewaluowaniu wewnątrzszkolnego prawa tj. statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.

6. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
b) współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy,
c) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

- programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowanym do uczniów, nauczycieli i rodziców.

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

e) opiniowanie statutu szkoły, WSO, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

8. Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli.

9. Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.

 

 Rada Rodziców SP1 we wrześniu 2015r. zatwierdziła

Program Wychowawczy szkoły na lata 2015/2018.

 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl