zgaś światło

Historia powstania

Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców

 

W roku 2012 w Gminie Piaseczno zostało powołane Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców. Geneza jego powstania jest prozaiczna. Rodzice zaniepokojeni, zapowiadanymi przez Gminę Piaseczno  zmianami w zakresie finansowania edukacji, postanowili mieć wpływ na to, co  dotyczy ich dzieci.

13 kwietnia 2012 odbyło się pierwsze spotkanie, nazwane początkowo Forum Rodziców, na którym okazało się, że tematów do poruszenia jest tak dużo, iż działania powinny przyjąć bardziej sformalizowaną formę i umożliwiać wyrażenie przez Rodziców poglądów dotyczących działań   jednostek edukacyjnych jak i samej Gminy w tym zakresie.

Na drugim  spotkaniu, 20 kwietnia 2012, przedstawiciele Rad Rodziców ze szkół w: Józefosławiu, Jazgarzewie, Głoskowie, Gołkowie, Zalesiu Dolnym, Zalesiu Górnym,  Złotokłosie  i Piasecznie - podzielili się swoimi spostrzeżeniami z własnych szkół oraz dokonali oceny problemów i ich skali        w odniesieniu do całości. Uzgodniono też, że uczestnicy powołają Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców i zajmą się najpilniejszymi, w swojej ocenie, zagadnieniami rzutującymi na organizację i jakość   nauczania w naszej gminie.

Okazuje się bowiem, że ustawowo zagwarantowane uczestnictwo rodziców w decyzjach, dotyczących edukacji ich dzieci, przedstawia się różnie w poszczególnych szkołach. Dodatkowo Rady Rodziców nie były dotychczas żadnym partnerem dla władz Gminy, które decydują o podziale budżetu  i powinny być odpowiedzialne za egzekwowanie jakości i poziomu nauczania w podległych im jednostkach. Wynika z tego jasno, że najbardziej zainteresowani  rozwojem swoich  dzieci i młodzieży, a zarazem składający się swoimi podatkami na funkcjonowanie całego systemu:  rodzice -  są przekonani, że niewiele mogą bo nie znają przysługujących im praw.

Tymczasem gmina na utrzymanie całego systemu edukacji wydaje lwią część swojego budżetu, głosząc jednocześnie, że ma on najwyższy priorytet.

Dlatego właśnie  PPRR  - postanowiono skierować list do p. Burmistrza Zdzisława Lisa z  14 pytaniami w kwestiach najbardziej je nurtujących, który to został przekazany panu Burmistrzowi 24 kwietnia 2012  na spotkaniu w Urzędzie Gminy. Podczas tego spotkania, w którym też uczestniczyła pani Edyta Woźniak, dyrektor ZEAS, wymieniono się również poglądami oraz wiedzą na temat dotychczasowych działań Gminy w zakresie edukacji. Była to okazja do zapoznania się nowo powstałego Porozumienia z włodarzami miasta i Gminy.

Niestety odpowiedź p. Burmistrza z dnia 10 maja br. na zadane pytania nie w pełni rozwiała wątpliwości rodziców zrzeszonych w ramach PPRR jak i nie w całości była zbieżna z ich odczuciami. Lakoniczność wielu odpowiedzi  utwierdziła przedstawicieli PPRR w postanowieniu, aby jeszcze bardziej zaangażować się w działanie na rzecz poprawy usług edukacyjnych w naszej gminie.

17 maja 2012 odbyło się kolejne spotkanie z p. Burmistrzem i p. dyrektor ZEAS. Podczas niego członkowie PPRR przedstawili  swoje opinie odnoszące się do odpowiedzi na list z 10 maja oraz postulaty dotyczące formalnej i merytorycznej strony organizacji konkursów na dyrektorów szkół.

Zaś 23 maja 2012, na wewnętrznym spotkaniu, Porozumienie postanowiło  postawić sobie za cel nadrzędny zabieganie o poprawę jakości nauczania.  Uznano, że trzeba jednocześnie powstrzymać exodus młodzieży z naszego terenu, która po „zaawansowane” nauczanie  jest zmuszona dojeżdżać do Warszawy. Niewątpliwie zwiększa to oczekiwania wobec dotychczasowej działalności ZEAS-u, który powinien nie tylko zarządzać budżetem, ale i sprawnie uczestniczyć w doborze jak najlepszej kadry nauczycielskiej i dyrektorskiej w placówkach oraz podejmować w nich działania „pro-jakościowe”.

Dużo wątpliwości budzi też jakość zajęć dodatkowych w naszych szkołach, jak i jej zakres oraz finansowanie. 

Można lepiej wykorzystywać zewnętrzne formy finansowania innowacyjności, chociażby przez skuteczne pozyskanie funduszy unijnych i aktywne uczestnictwo w prowadzonych projektach edukacyjnych.

Wiele zastrzeżeń powstawało wokół kwestii  realizacji planu inwestycyjnego dotyczącego placówek oświatowych, jego rozmiaru  i jasności koncepcji.  I tutaj  PPRR będzie nie tylko bacznie się przyglądać działaniom Samorządu ale też zachęcać do większej staranności w wydawaniu naszych wspólnych pieniędzy.

PPRR będzie domagać się dobrej polityki informacyjnej ze strony Gminy. Oczekuje zamieszczania na stronach internetowych Urzędu dokumentów dotyczących szkolnictwa i jego problematyki – w całości i z zachowaniem najwyższej jakości. Niezależnie od komunikacji prowadzonej przez Gminę PPRR również będzie prowadzić politykę informacyjną przy użyciu własnej strony internetowej  i mediów lokalnych – umożliwiając głębszy dostęp, do tej istotniej  tematyki, mieszkańcom naszej Gminy.

Porozumienie chce budować aktywne społeczeństwo obywatelskie, zachęcać rodziców do zaangażowania  w sprawy szkół swoich dzieci.  Najczęściej, zabiegani i  zajęci codziennością, oddają odpowiedzialność za swoje pociechy instytucji zwanej szkołą. Uważają że ’’ system wszystko załatwi’’ bo zawsze tak było , a nasze dzieci uzyskają dobre wykształcenie. Nawet jeśli w rodzinnych rozmowach pojawiają się liczne wątpliwości i niezadowolenie – brakuje odpowiedniego zaangażowania w sprawy  szkoły. Najdobitniej widać to podczas wrześniowej „łapanki” do ‘’klasowych trójek’’, a później – często - podczas wyborów do Rad Rodziców szkoły. Zdarza się, że Rady Rodziców z różnych powodów nie są żadnym partnerem dla Dyrekcji placówki oświatowej. I to też trzeba zmienić.

Porozumienie  oczekuje  także,  aby nasi Radni silniej zaangażowali się w  udział  w działaniach prowadzących do zwiększania efektywności  gminnego szkolnictwa.

Wśród członków PPRR jest wielu fachowców o szerokim spektrum wiedzy – można tę  wiedzę wykorzystać do współpracy z całym środowiskiem nauczycielskim i władzami Gminy  - również do zmiany sposobu myślenia o edukacji jak i poprawie jej jakości i otoczenia - w praktyce.

 

11 marca 2013 nasze działanie zostało sformalizowane. Przedstawiciele Rad Rodziców Gimnazjów, Szkół Podstawowych i Przedszkoli naszej Gminy – podpisali Konwencję i Regulamin PPRR oraz wybrali władze porozumienia.

Powstaje strona internetowa PPRR.org.pl na której będą zamieszczane interesujące materiały pomagające w działaniach poszczególnych Rad Rodziców, jest też miejsce na dyskusję w sprawach nas interesujących.

W 2014 roku nasi przedstawiciele współuczestniczyli w tworzeniu Strategii Oświatowej dla Gminy Piaseczno, która porządkowała  wiele zagadnień związanych z edukacja w naszej gminie oraz w budżetowaniu (w tym planowaniu) wydatków przeznaczanych na ten cel.  W Strategii Oświatowej zostały zawarte oczekiwania – jakie mają Rodzice wobec poziomu kształcenia swoich dzieci przez podmioty gminy jak i zostały pokazane kierunki – w jakich powinna ta edukacja zmierzać. To była długa, nieomalże roczna praca, która owocnie się zakończyła.

Przez cały czas funkcjonowania Piaseczyńskie Porozumienie Rad Rodziców postulowało o nadanie odpowiedniej rangi  wyzwaniom współczesnej edukacji oraz przygotowaniom do nowej jakości nauczania, której musimy sprostać aby być społeczeństwem konkurencyjnym we współczesnym świecie.

W roku 2015 spełniła się część naszych marzeń – Gmina powołała na nowe stanowisko: v-ce Burmistrza  - Hannę Kułakowską-Michalak, współtwórczynię oraz aktywną działaczkę naszego Porozumienia, która obecnie zajmuje się szeroko rozumianą problematyką związaną z edukacją w naszej gminie.

Po powstaniu Rady Oświatowej – pierwszą jej przewodniczącą była Kamilla Gibas, nasza koleżanka z Porozumienia – znana z wielkiej operatywności i wielu zrealizowanych działań społecznych – wybitna kreatorka „Dobrych Praktyk”  w jednostkach edukacyjnych Piaseczna. To jej ideą było stworzenie w naszej Gminie Strategii Oświatowej – tak ważnego dokumentu porządkującego nasze sprawy i relacje.

Zaś obecnym przewodniczącym Rady Oświatowej – jest nasz obecny przewodniczący – Piotr Raczkowski – wybitny społecznik, ale również wybitny prawnik zasiadający we władzach Krajowej Rady Sądownictwa.

W najbliższym czasie będziemy uczestniczyć w wielu przemianach – jakie nas czekają -  w funkcjonowaniu, także gminnej, edukacji. Głosu Rodziców – WASZEGO, PAŃSTWO, GŁOSU - NIE MOŻE TU ZABRAKNĄĆ !!!

Dlatego zachęcamy do współdziałania i pracy z nami - w Piaseczyńskim Porozumieniu Rad Rodziców !

   

      Radosław Zięcina

 v-ce przewodniczący PPRR

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl