Szanowni Rodzice, 

 w naszej szkole będzie  zorganizowana akcja "Zima w Mieście 2019 

 1."Zima w Mieście” będzie trwało  przez dwa tygodnie w terminie 28.01-1.02.2019r. 

2.Od poniedziałku do piątku w godz.8.00-17.00. 

3. Jest ograniczona liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Preferowani są uczniowie z klas I-III. 

 Karty na półkolonie można pobrać  w sekretariacie szkoły lub ze strony  internetowej. 

 Wypełnione  karty należy złożyć również w sekretariacie szkoły -do 10.12.2018 do godziny 15.00. 

4.Odpłatność  za obiad  wynosi  7 zł/za 1 dzień pobytu. Rodzic/prawny opiekun  wnosi  opłatę na konto placówki do 2.01.2019

Należy zaznaczyć, że nie przewiduje się zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności dziecka. 

  

Karta kwalifikacyjna

 

 5.Planujemy zorganizować między innymi: 

-gry i zabawy sportowe, 

-spacery po najbliższej okolicy, 

-zajęcia plastyczne, techniczne,muzyczne,filmowe, 

-spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej w Piasecznie. 

-wycieczkę autokarową do Multikina. 

6.Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem  Akcji "Zima w Mieście" ,zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. 

7.Komplet dokumentów proszę składać  w sekretariacie szkoły od 5-10.12.2018

                                                                                     

Organizatorzy

 

 

 Regulamin akcji ,,Zima w Mieście 2019” organizowanej w SP Nr 1 w Piasecznie 

1.Akcja,,Zima  w Mieście 2019" jest  organizowana w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piasecznie  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, w dniach 28.01-1.02.2019r.

2.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godziny 9.00. i odbioru dziecka najpóźniej do godz.17.00. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka, może skutkować odmową przyjęcia dziecka do placówki. 

3.Warunkami uczestnictwa są: 

*Złożona w terminie, prawidłowo wypełniona Karta Uczestnika. 

*Podpisanie regulaminu  i oświadczenia dotyczącego powrotu  dziecka do domu oraz zwrot tych dokumentów do sekretariatu, do dnia 5-10.12.2018

*Uiszczenie opłaty za wyżywienie  w wysokości  7zł.za  dzień  i przedłożenie dowodu  wpłaty

4.Wpłaty należy dokonać  na nr konta szkoły konto: 39 2490 0005 0000 4600 2340 3981-  w tytule przelewu należy wpisać ,,Zima w Mieście 2019” ,imię  i nazwisko dziecka, klasa. 

5.Uczestnik programu otrzymuje obiad oraz owoc na podwieczorek. 

6.Nie przewiduje się zwrotu opłaty  za wyżywienie podczas nieobecności dziecka. 

7.Wszystkie zajęcia prowadzone podczas programu są bezpłatne. 

8.Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, dostosowany do warunków pogody i przewidzianych zajęć. 

9.Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka w drugie śniadanie, kanapkę na podwieczorek oraz napoje (sok,woda,). 

10.Rodzice/prawni opiekunowie będą informowani o nieodpowiednim zachowaniu dziecka, szczególnie o naruszeniu zasad bezpieczeństwa. 

11.Nieodpowiednie zachowanie może być  powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach. 

12.Za umyślne szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. 

13.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu. 

 

Zapoznałem /-am się z treścią regulaminu 

………………………………………………….. 

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 POWRÓT  UCZNIA  DO  DOMU: 

 

-Uczeń samodzielnie wraca do domu 

TAK*                                   NIE* 

 

-Uczeń będzie odbierany przez: 

1)……………………………………………………………………………………………………………… 

(proszę wpisać imię i nazwisko) 

2)……………………………………………………………………………………………………………… 

(proszę wpisać imię i nazwisko) 

3)…………………………………………………………………………………………………………… 

(proszę wpisać imię i nazwisko) 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika  wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych                                        (Dz.U. z 2015r.poz.2135,z późn.zm.)) 

 

 

…………………………………………………………….. 

(data) (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka) 


Ramowy plan dnia półkolonii SP1 Piaseczno

8.00-8.30        Czas na przyjście dzieci, zabawy integracyjne. 

8.30 -9.30       Zajęcia profilaktyczne 

9.30-10.00-    Drugie śniadanie. 

10.00-12.00    Zajęcia programowe. 

12.00-13.00    Obiad 

13.00-15.30    Zajęcia programowe.Po zakończeniu zajęć przerwa na zjedzenie owocu i kanapki. 

15.30-16.00    Zajęcia profilaktyczne, zabawy rekreacyjne. 

16.00-17.00    Zajęcia integracyjne, rozchodzenie się dzieci. 

W ramach zajęć programowych odbywać się będą między innymi: 

*Zajęcia sportowe na  sali gimnastycznej, 

*Gry i zabawy  integracyjne. 

*Zajęcia czytelnicze,muzyczne i filmowe. 

*Zajęcia plastyczno-techniczne. 

*Wyjście do Biblioteki  w Piasecznie. 

 


 

Joomla templates by a4joomla