zgaś światło

Puchar jest prestiżową nagrodą dla ucznia, który jest najlepszy w swojej kategorii. Nie wystarczy być dobrym uczniem czy sportowcem, ale trzeba również sprawdzić swoje umiejętności poza szkołą i reprezentować szkołę w różnego rodzaju konkursach i zawodach. Bardzo ważne jest by uczeń był przykładem dla swoich kolegów.

 

Cele konkursu

-Promowanie i nagradzanie uczniów osiągających bardzo wysokie wyniki nauczania z przedmiotów,  które są uwzględniane w danej kategorii.

-Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

-Promocja szkoły.

 

Kategorie

-Najlepszy Umysł Ścisły  (matematyka, fizyka chemia)

-Najlepszy Zew Natury  (geografia, biologia)

-Najlepszy Humanista   (język polski, historia, wos)

-Najlepszy Poliglota (języki obce)

-Najlepszy Sportowiec  (wf)

-Najlepszy Artysta   (muzyka, plastyka)

 

Patronat konkursu

Krystyna Łęcka – Dyrektor Szkoły – Honorowy Patronat

Katarzyna Paprocka- Przewodnicząca Rady Rodziców SP 1 – Honorowy Patronat

 Koordynatorzy

Marta Michalska, p. Magdalena Rumniak

Michał Janowski – Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, opieka nad prawidłowym przebiegiem konkursu wg zasad fair play.

Jury

Komisje konkursowe stanowią  nauczyciele:

 1. „Najlepszy Umysł Ścisły” – nauczyciele matematyki, chemii, fizyki
 2. „Najlepszy Zew Natury” - nauczyciele biologii i geografii
 3. „Najlepszy Humanista” – nauczyciele poloniści oraz historycy
 4. „Najlepszy Poliglota”- nauczyciele języków obcych
 5. „Najlepszy Sportowiec” – nauczyciele wychowania fizycznego
 6. „Najlepszy Artysta” – nauczyciele muzyki, plastyki oraz techniki

 

 • Zadaniem Jury jest wybranie spośród Nominowanych jednej osoby z każdej kategorii, która spełnia poniższe wymagania:
 1. Zachowanie ucznia minimum dobre;
 2. Potwierdzony udział w konkursach poza(między)szkolnych;
 3. Zdobycie w konkursach pozaszkolnych znaczących, wysokich miejsc;
 4. Zachowanie ucznia jest przykładem godnym naśladowania;
 5. Wysoka motywacja i zaangażowanie ucznia.

 

 • Uczennica/ Uczeń, który trzy razy z rzędu zdobył tytuł w danej kategorii nie jest nominowany już w tej kategorii w kolejnych latach nauki. Za zdobycie trzech Pucharów Jedynki w kolejnych latach szkolnych pod rząd Uczennica/ Uczeń otrzymuje za tę kategorię puchar: „Super Puchar Jedynki”  za  super moc w  …. (tytuł danej kategorii).

Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkoły, którzy mają minimum dobrą ocenę z zachowania i wybitne osiągnięcia z danej kategorii. Wyróżniają się zdolnościami i umiejętnościami w danej dziedzinie na forum szkoły i poza nią.  Ich kultura osobista powinna być przykładem dla innych uczniów.

Uczniowie, którzy  osiągają sukcesy w większości  poza szkołą i  chcą walczyć o tytuł „Naj..” – zgłaszają się do wychowawców klas wraz z potwierdzeniami osiągnięć, którzy przekazują tą informację w Zespole nauczycieli swojej klasy oraz informują koordynatorów konkursu.  Nie zgłoszenie się ucznia nie eliminuję go z udziału w konkursie, ale może zmniejszyć jego szanse na przyznanie tytułu z uwagi na brak wystarczających informacji na temat jego sukcesów pozaszkolnych. 

Przebieg konkursu

Wychowawcy w klasach informują w I semestrze o regulaminie konkursu- zachęcając wszystkich uczniów do wzięcia w nim udziału, a przede wszystkim tych uczniów, którzy uzyskują osiągnięcia pozaszkolne.

Na podstawie obserwacji nauczycieli prowadzonych w I i II semestrze,  monitorowania wyników w nauce, osiągnieć szkolnych uczniów  nauczyciele w zespołach przedmiotowych   zwołanych w czerwcu 2020 wyłaniają zwycięzców na podstawie dostępnych o  nich danych.

Dopuszczalne jest, że jeden uczeń może startować w kilku kategoriach.

Przyznanie tytułów  i wręczenie pucharów nastąpi  w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

 Postanowienia końcowe

Decyzja  Jury jest ostateczna.

 

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl