zgaś światło

Szanowni Rodzice,

w naszej szkole będzie zorganizowana akcja "Zima w Mieście 2020"

 

1. Akcja "Zima w Mieście” będzie trwała przez pierwszy tydzień ferii zimowych w dniach 10-14 lutego 2020r.

2. Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00.

3. Jest ograniczona liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Preferowani są uczniowie z klas I-III. Karty na półkolonie można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.  Wypełnione karty należy złożyć również w sekretariacie szkoły -w terminie 3-9 grudnia 2019r..

4.Odpłatność za obiad wynosi 9 zł/za 1 dzień pobytu. Rodzic/prawny opiekun wnosi opłatę na konto placówki od 2-10 stycznia 2020r. Dopiero w Nowym Roku! Należy zaznaczyć, że nie przewiduje się zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności dziecka.

5.Planujemy zorganizować między innymi:

-gry i zabawy sportowe,

-spacery po najbliższej okolicy,

-zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, filmowe,

-spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej w Piasecznie oraz Policjantem

-wycieczkę autokarową do Multikina.

6.Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Akcji ,,Zima w Mieście ",zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.

7.Komplet dokumentów proszę składać w sekretariacie szkoły od 3 grudnia do 9 grudnia 2019r., do godziny 16.00.

Uwaga!

Potwierdzenie wpłaty należy złożyć w dniach 2-10 stycznia 2020.  Wpłaty również należy dokonać w dniach 2-10 stycznia, ponieważ wpłaty muszą być zaksięgowane w 2020!

 

Organizatorzy

 

Karta kwalifikacyjna

Odbiór dziecka

Powrót dziecka

Regulamin akcji ,,Zima w Mieście 2020” organizowanej w SP Nr 1 w Piasecznie

1.Akcja,,Zima w Mieście 2020” jest organizowana w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piasecznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00, w dniach 10-14 lutego 2020. Zapisujemy dziecko na cały tydzień a nie na wybrany dzień.

2.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godziny 8.30 i odbioru dziecka najpóźniej do godz.17.00. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka, może skutkować odmową przyjęcia dziecka do placówki. W dniu wycieczki przyprowadzamy dziecko na zbiórkę o wyznaczonej przez wychowawcę godzinie.

3.Warunkiem uczestnictwa w akcji ,,Zima w Mieście 2020" jest wypełnienie kompletu dokumentów wymienionych poniżej i złożenie ich w dniach 3-9 grudnia 2019r.

*Prawidłowo wypełniona Karta Uczestnika.

*Ksero szczepień z Książeczki Zdrowia Dziecka.

*Podpisany regulamin i oświadczenie dotyczące powrotu dziecka do domu.

*Upoważnienie odbioru dziecka.

*Uwaga! Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wyżywienie w wysokości 9zł. za dzień i przedłożenie dowodu wpłaty, dopiero w Nowym Roku 2-10 stycznia 2020!!! Ponieważ wpłaty muszą być zaksięgowane w roku 2020.

*Dokumenty podpisane przez obydwoje prawnych opiekunów.

4.Wpłaty należy dokonać na nr konta szkoły konto: 92 1240 6351 1111 0010 8771 5261- w tytule przelewu należy wpisać ,,Zima w Mieście 2020”,imię i nazwisko dziecka, klasa.

5.Uczestnik programu otrzymuje obiad oraz owoc na podwieczorek.

6.Nie przewiduje się zwrotu opłaty za wyżywienie podczas nieobecności dziecka.

7.Wszystkie zajęcia prowadzone podczas programu są bezpłatne.

8.Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój, dostosowany do warunków pogody i przewidzianych zajęć.

9.Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wyposażenia dziecka w drugie śniadanie, kanapkę na podwieczorek oraz napoje (sok, woda,).

10.Rodzice/prawni opiekunowie będą informowani o nieodpowiednim zachowaniu dziecka, szczególnie o naruszeniu zasad bezpieczeństwa.

11.Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.

12.Za umyślne szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

13.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

Zapoznałem /-am się z treścią regulaminu

…………………………………..............................................………………..

(czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)

 

Ramowy plan dnia półkolonii

,,Zima w Mieście 2020r SP1 Piaseczno 10-14.02.2020r.

8.00-8.30 Czas na przyjście dzieci, zabawy integracyjne.

8.30 -9.30 Zajęcia profilaktyczne

9.30-10.00- Drugie śniadanie.

10.00-12.30 Zajęcia programowe.

12.30-13.00 Obiad

13.00-15.00 Zajęcia programowe.

15.00-15.30 Po zakończeniu zajęć przerwa na podwieczorek.

15.30-16.30 Zajęcia profilaktyczne, zabawy rekreacyjne.

16.00-17.00 Zajęcia integracyjne, rozchodzenie się dzieci.

 

W ramach zajęć programowych odbywać się będą między innymi:

*Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej,

*Gry i zabawy integracyjne.

*Zajęcia czytelnicze, muzyczne i filmowe.

*Zajęcia plastyczno-techniczne.

*Wyjście do Biblioteki w Piasecznie.

*Wyjazd do Cinema City Janki

 

 

 

 


 

  

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl