"Jestem radosnym pierwszakiem"- autor mgr Bogusława Mikulska

Innowacja metodyczno-organizacyjna realizowana w klasie 1a  w edukacji wczesnoszkolnej, realizowana w dniach 04.09.-15.09.2017r.

W wyniku realizacji powyższego projektu uczniowie będą  aktywnie i kreatywnie dzielić się własnymi doświadczeniami, czuć się bezpiecznie i dobrze w klasie oraz w szkole.

Cele programu:

-stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,

-wzajemne poznanie się uczniów i nauczyciela,

-nawiązanie dobrych relacji nauczyciel – uczeń,

-wypracowanie wspólnych norm i zasad,

-zapoznanie uczniów ze środowiskiem szkolnym.

-wykorzystanie urządzeń mobilnych w ramach projektu

-realizacja własnych pomysłów w ramach projektu

 

"Bocian- globtroter"- autorzy innowacji: mgr Bogusława Mikulska, mgr Beata Walczak

Innowacja metodyczna realizowana w wybranych  klasach 1 -3 edukacji wczesnoszkolnej, w latach 2017-2020.

W wyniku realizacji powyższego projektu uczniowie będą aktywnie i kreatywnie dzielić się z innymi swoją wiedzą. Będą umieli współdziałać w zespole, wykształcą się u nich odpowiednie postawy społeczne i ekologiczne.

Cele :

- rozwijanie umiejętności posługiwania się bezpośrednimi (obserwacja) i pośrednimi (książki, internet, ilustracje, filmy) metodami poznawania przyrody;

- rozbudzenie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą;

- umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł informacyjnych oraz umiejętne wykorzystywanie ich;

- zachęcenie dzieci do pogłębiania wiedzy o bocianach;

- znajomość gatunku chronionego;

- propagowanie idei ochrony przyrody;

- rozwijanie cech dociekliwości poznawczych;

- rozbudzanie i wzmacnianie postaw badawczych i poszukiwawczych;

 

"Wiosenne tajemnice lasu"- autorzy innowacji: mgr  Bogusława Mikulska, mgr Beata Walczak-

Innowacja metodyczna realizowana w wybranych  klasach 1 -3  edukacji wczesnoszkolnej od  01.04 do 31.05.2018.

Projekt pozwoli na ukształtowanie pozytywnego stosunku uczniów do nauki oraz wpłynie na rozwijanie ciekawości w poznawaniu świata i dążeniu do celu.  Projekt  ma przybliżyć uczniom życie leśnych zwierząt na wiosnę oraz budzącą się do życia po zimie przyrodę.

Cele :

-kształtowanie wyobrażeń i pojęć przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń,

-kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,

-kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji,

-rozbudzenie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą,

-wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,

-umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł oraz umiejętne wykorzystywanie ich,

-integrowanie zespołu klasowego poprzez wspólne zadania w stosunku do człowieka i środowiska,

Joomla templates by a4joomla