zgaś światło

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
Gmina Konstancin-Jeziorna
oraz Gmina Piaseczno
Zapraszają dzieci i młodzież szkolną do udziału w przyrodniczym konkursie
„Skarby Chojnowskiego Parku Krajobrazowego ”

 


Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Gmina Konstancin-Jeziorna oraz Gmina Piaseczno mają przyjemność ogłosić coroczny konkurs o Chojnowskim Parku Krajobrazowym.
Celem konkursu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej wśród młodych mieszkańców Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, promowanie ochrony przyrody i środowiska, inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższej okolicy, jej walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych.
Liczymy na Waszą pomysłowość i życzymy powodzenia!

 

REGULAMIN KONKURSU
1. Głównym organizatorem konkursu jest Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z gmin leżących na terenie powiatu piaseczyńskiego.
3. Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesłać faksem (na numer 22 754 51 00) lub mailem w formie skanu (na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) na załączonym formularzu, do dnia 13.09.2019 r.
4. Zgłoszenie do konkursu przesłane mailowo lub faksem należy uważać za przyjęte po otrzymaniu od nas emailowej informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie nauczyciela dot. zgód na przetwarzanie danych osobowych, na formularzu przygotowanym przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.
5. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i parkowym.
6. Organizatorem i koordynatorem etapu szkolnego pozostaje nauczyciel lub wychowawca, który jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu złożonych do konkursu prac i wybrania w oparciu o ustalone przez siebie kryteria do trzech najlepszych prac, które następnie zostaną mailowo / listownie lub osobiście
dostarczone do siedziby Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w terminie do 04.10.2019 r.
7. Oceny konkursowych prac i rozdziału nagród w etapie parkowym dokona jury.
8. Nagrody zostaną przyznane za trzy pierwsze miejsca oraz do maksymalnie dwóch wyróżnień.
9. Termin oraz miejsce rozdania nagród zostaną podane w późniejszym terminie.
10. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach tematycznych dla różnych grup wiekowych:
 „Chojnowskie Krajobrazy”
o Kto może wziąć udział: dzieci uczące się w roku szkolnym 2019/2020 w klasach I, II i III szkół podstawowych.
o Zadanie konkursowe: Wykonaj techniką dowolną pracę artystyczną A4 przedstawiającą chojnowski krajobraz.
o Uwaga: praca musi być wzorowana na własnym zdjęciu krajobrazu wykonanym w Chojnowskim Parku Krajobrazowym lub otulinie.
o Do oceny należy przekazać zarówno zdjęcie z podpisaną lokalizacją jak również pracę artystyczną. (Zdjęcie można przekazać w formie wydrukowanej lub elektronicznej – emailowo lub na dysku USB)
o Prace należy wykonać indywidualnie. Każda szkoła może przekazać maksymalnie 3 prace do etapu parkowego.
o Kryteria oceny: technika artystyczna, staranność wykonania, kreatywność i pomysłowość, poprawność lokalizacji w ChPK, ekologiczność pracy, zgodność z kryteriami formalnymi.
o Ze względu na ochronę środowiska, prosimy o niewkładanie prac w koszulki plastikowe.
o Granice Chojnowskiego Parku i jego otuliny można obejrzeć na mapie: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ptE4M2C_Q-pbD17-MoyBjVkUS1A&hl=pl&ll=52.08742820265802%2C21.048329749999994&z=10


„Chojnowskie Zabytki”
o Kto może wziąć udział: dzieci uczące się w roku szkolnym 2019/2020 w klasach IV, V i VI szkół podstawowych.
o Zadanie konkursowe: Wykonaj techniką dowolną makietę / model zabytku położonego na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego lub jego otuliny.
o Makieta powinna być wykonana z materiałów ekologicznych (wszelkich materiałów naturalnych, biodegradowalnych lub praca wykonana metodą upcyklingu ze śmieci).
o Maksymalne wymiary podstawy makiety to A2.
o Prace należy wykonać w grupach (dokładnie) 2-osobowych. Każda szkoła może przekazać maksymalnie 3 prace do etapu parkowego.
o Do oceny należy przekazać: makietę.
o Kryteria oceny: rozpoznawalność zabytku, pomysłowość w wyborze materiałów, estetyka wykonania pracy oraz zgodność z kryteriami formalnymi (lokalizacja na terenie ChPK lub otuliny).
o Przewidujemy punkty za ekologiczność makiety / modelu – czyli to, czy jej / jego wykonanie nie przyczyniło się do wytworzenia śmieci. Uwaga: wykonanie makiety z np. zapałek nie podchodzi pod „upcykling” chyba, że są to zapałki zużyte . Podobnie wykorzystanie np. plastikowych butelek jest dopuszczalne, pod warunkiem nie kupowania dodatkowych butelek w celu wykonania makiety, a wykorzystania tych już wyrzuconych.
o Granice Chojnowskiego Parku i jego otuliny oraz lokalizacje niektórych zabytków można obejrzeć na mapie: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ptE4M2C_Q-pbD17-MoyBjVkUS1A&hl=pl&ll=52.08742820265802%2C21.048329749999994&z=10

 

o Gdzie szukać informacji o zabytkach (uwaga! Nie wszystkie leżą na terenie ChPK & otuliny):
http://parkiotwock.pl/najciekawsze-obiekty-chpk
http://parkiotwock.pl/historia-i-kultura-chpk
http://bip.konstancinjeziorna.pl/artykuly/130/gminna-ewidencja-zabytkow
http://bip.piaseczno.eu/artykul/383/1515/gminna-ewidencja-zabytkow
https://prazmow.bip.gov.pl/gminna-ewidencja-zabytkow/167635_gminna-ewidencja-zabytkow-gminy-prazmow.html
http://bip.gorakalwaria.pl/public/popup.php?id_menu_item=139205
http://www.archiwum.tarczyn.pl/527-Zabytki.htm


„Chojnowska Przyroda”
o Kto może wziąć udział: młodzież ucząca się w roku szkolnym 2019/2020 w klasach VII i VIII szkół podstawowych
o Zadanie konkursowe: Zaprojektuj nowy rezerwat przyrody w Chojnowskim Parku lub jego otulinie. Znajdź miejsce w Parku, które Twoim zdaniem zasługuje na szczególną ochronę, uargumentuj, rozrysuj mapkę rezerwatu. Sfotografuj lub naszkicuj kilka gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, które tam występują.
o Prace należy wykonać w grupach (dokładnie) 2-osobowych. Każda szkoła może przekazać maksymalnie 3 prace do etapu parkowego.
o Do oceny należy przekazać: opis projektowanego rezerwatu (nie więcej niż 1 strona A4, w tym pomysł na nazwę rezerwatu), mapkę rezerwatu, podpisane nazwami gatunkowymi zdjęcia lub rysunki występujących tam roślin / zwierząt / grzybów. Prace można przekazywać drogą mailową lub na dysku USB.
o Kryteria oceny: dokładność i poprawność merytoryczna opisu rezerwatu, czytelność mapy i przebiegu granic rezerwatu, ciekawe chronione gatunki stwierdzone w danym miejscu oraz zgodność z kryteriami formalnymi.
o Granice Chojnowskiego Parku i jego otuliny jak również lokalizacje istniejących rezerwatów można obejrzeć na mapie: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ptE4M2C_Q-pbD17-MoyBjVkUS1A&hl=pl&ll=52.08742820265802%2C21.048329749999994&z=10
o Istniejące rezerwaty w ChPK: http://parkiotwock.pl/formy-ochrony-przyrody-chpk/rezerwaty-przyrody-chpk

11. Dostarczone na II parkowy etap konkursu prace, odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, powinny być opatrzone opisem zawierającym: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna oraz nazwę szkoły. Do każdej pracy należy dołączyć
12. oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dot. zgód na przetwarzanie danych osobowych na formularzu przygotowanym przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych.
13. Przedmiotem oceny prac konkursowych będzie ich zgodność z kryteriami formalnymi, zawartość merytoryczna, wartość artystyczna oraz wysiłek włożony w wykonanie pracy/zadania konkursowego.
12. Zgłoszona dokumentacja konkursowa przechodzi na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania nadesłanych prac konkursowych w dalszej działalności Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
14. Udział konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
15. Pytania odnośnie konkursu można kierować do Pani Małgorzaty Siuty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 607 601 319
16. Prace można dostarczyć osobiście, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod adres:
ul. Główna 48, Żabieniec 05-500 Piaseczno (Wjazd od ulicy Instytutowej, budynek Instytutu Rybactwa Śródlądowego)
UWAGA: na powyższy adres nie można kierować korespondencji pocztowej!
lub pocztą na adres korespondencyjny:
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
ul. Sułkowskiego 11, 05-400 Otwock
17. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu konkursu są jawne i dostępne dla wszystkich uczestników na równych zasadach.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i terminów.

Copyright 2019 | Realizacja: cemit.pl