Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o Patronie naszej szkoły- Józefie Piłsudskim

Termin konkursu: 15.11.2019

Więcej informacji w regulaminie lub u nauczycieli historii.

Zapraszamy: Nauczyciele Historii

 

 

 

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO WIEDZY O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM.

Dla uczniów klas 7-8 szkół SP nr 1 w roku szkolnym 2019/2020.

ZASADY OGÓLNE

§ 1

1.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie.

2. Za przeprowadzenie konkursu odpowiadają Organizatorzy.

§ 2

Celem Konkursu jest:

1. Zainteresowanie uczniów historią Polski XIX i XX w., a w sposób szczególny postacią Patrona Szkoły - Józefa Piłsudskiego.

2. Rozwijanie umiejętności poszukiwania i analizowania informacji zawartych w różnych źródłach.

3. Kształtowanie szacunku do wartości demokratycznych i ogólnoludzkich takich jak: wolność, aktywność obywatelska.

4. Kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw uczniów.

§ 3

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8

2. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 4

1. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje wydarzenia z historii Polski w XIX i XX w., w sposób szczegółowy związane z działalnością niepodległościową Józefa Piłsudskiego (lata 1914-1918).

2 Konkurs ma formę testu pisemnego sprawdzającego wiedzę z zakresu tematycznego konkursu.

§ 5

1. W Konkursie zostaną wyłonieni laureaci (I - III miejsce)

2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów.

§ 6

Szczegółowy harmonogram konkursu: Termin Wydarzenie

15 listopada 2018 r.

godz. 11.00 Konkurs § Test pisemny

do 15 grudnia 2018 r. Wyłonienie 3 laureatów konkursu, uroczyste wręczenie nagród

§ 7

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu będą przekazywane poprzez stronę internetową Organizatora: http://www.sp1piaseczno.pl

PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1.Konkurs zostanie przeprowadzony 15 listopada 2019r. o godz. 11 w budynku SP nr 1

2. Uczestnik Konkursu rozwiązuje test indywidualnie. Test złożony jest z 25 pytań jednokrotnego wyboru. Uczestnik na rozwiązanie testu ma 45 min. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu pełni komisja konkursowa.

3. Test powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu.

4. Komisja Konkursowa wyłoni spośród piszących test uczestników konkursu trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922).

3. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora.

PROPOZYCJA LITERATURY DO EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA

Strony internetowe:

http://www.polska1918-89.pl/

http://www.pamiec.pl/

Publikacje:

1. J. L. Englert, G. Nowik, Marszałek Józef Piłsudski. Komendant-Naczelnik-Pierwszy Marszałek Polski, Warszawa 2007

2. M. Gałęzowski, Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935), seria: „Patroni naszych ulic”, Kraków 2014

3. A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867–1935, Kraków 2012

4. A. Garlicki, Józef Klemens Piłsudski (1867-1935), „Polski Słownik Biograficzny”, t. XXVI, Kraków-Warszawa 1981, s. 311–324

5. Z. Grabowski, Legiony Polskie, Warszawa 2014

6. J. Kirszak, Związek Walki Czynnej, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” Warszawa 2008 r, nr 5-6

7. W. Suleja, Józef Piłsudski, Wrocław 2006

8. P. Wieczorkiewicz, Rok 1920. Trudne zwycięstwo, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, Warszawa 2008

9. Z. Wójcik, Józef Piłsudski (1867–1935), Warszawa 2006

Joomla templates by a4joomla