zgaś światło

Informacja dla Rodziców uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym wydane przez Publiczne Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne przed dniem 01.09.2017 … 

Z informacji z uzyskanych z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej wynika, iż Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane  na I etap edukacyjny tj. kl. 1-3 przed  dniem 01.09.2017  zachowują ważność do ukończenia klasy IV szkoły podstawowej.  

Orzeczenia o kształceniu specjalnym wydane po 01.09.2017r. w przypadku gdy  dziecko jest  teraz w  trzeciej klasie szkoły podstawowej ( w tym roku szkolnym tj. 2019/2020 kończy I etap edukacyjny) należy uaktualnić.  

Drodzy Rodzice bardzo proszę o zapoznanie ze szczegółową  informacją  przekazaną przez PPP oraz  MEN.  

W przypadku dzieci będących w roku szkol. 2019/20 w klasie IV i korzystających już z „przedłużenia” ważności orzeczenia informujemy, iż  na nowy rok szkolny tj. 2020/21  musi zostać wydane  nowe orzeczenie.  

W przypadku uczniów  klas 8 – kończących szkołę podstawową – jeśli sytuacja zdrowotna  dziecka tego wymaga rodzic musi zgłosić się do Poradni  celem przeprowadzenia diagnozy i podjęcia decyzji o kontynuacji kształcenia specjalnego na   III etapie edukacyjnym. 

W przypadku niepewności co do  terminu ważności orzeczenia itp. zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Piasecznie.  

Kontakt do PPP22 756 44 55 

www.poradnia.piaseczno.pl  

 

Komunikat MEN

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl