zgaś światło

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

 

Monitoring prowadzony jest w  celu  zapewnienia bezpieczeństwa  uczniów i pracowników szkoły, ochrony mienia oraz szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły i terenu wokół szkoły 

 

Administratorem danych jest:  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie  im. Józefa Piłsudskiego  przy ul. Świętojańskiej 18, 05-500 Piaseczno

telefon: 22 756 22 85;  22 757 05 15 e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

 

Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoring jest realizowany za pośrednictwem  strony internetowej  szkoły  www.sp1piaseczno.pl w związku z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

  

Inspektor Ochrony Danych w SP1 Piaseczno: Beata Duch-Kosiorek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

________________________________________________________________ 

Szczegółowy regulamin  dot. Funkcjonowania monitoringu szkolnego znajduje się  do wglądu w sekretariatach szkół.  

 

Wyciąg z regulaminu: 

 • Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w  Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie, miejsca instalacji kamer systemu na terenie szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach. 
 • Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych  przez administratora, a w szczególności: 
 1. zwiększenie bezpieczeństwa  społeczności szkolnej  oraz osób przebywających na terenie placówki i w jej otoczeniu; 
 2. zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki; 
 3. Ograniczanie dostępu do budynków i terenów placówek osobom nieuprawnionym i niepożądanym; 
 4. ochrona mienia na terenie placówek, tj.  zmniejszenie ilości zniszczeń w szkole i wokół  szkoły, w każdej z jej siedzib; 
 5. ograniczenie zachowań i sytuacji konfliktowych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów; 
 6. pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, ustalaniu sprawców czynów karnych, nagannych, niebezpiecznych np. bójki, zniszczenia mienia, kradzieże lub inne zachowania niebezpieczne  w placówce i w jej otoczeniu. 
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie posiada monitoring wizyjny  wewnętrzny   i zewnętrzny w dwóch budynkach szkoły tj.  na terenie placówki przy ul. Świętojańskiej 18 oraz na terenie placówki przy ul. Al. Kalin 30.   
 • Infrastruktura szkoły (obydwu siedzib), która jest objęta monitoringiem wizyjnym  zewnętrznym to: 
 1. wejścia i wyjścia do/ z budynku 
 2. boiska szkolne 
 3. teren wokół  budynków szkoły. 
 •  Infrastruktura szkoły (obydwu siedzib), która jest objęta monitoringiem wizyjnym  wewnętrznym to: 
 1. korytarze w budynkach szkoły, 
 2. w pomieszczeniach sanitarnych  bez możliwości rejestrowania obrazu z poszczególnych kabin  w budynku przy ul. Al. Kalin 30, 
 3. korytarz w szatni w budynku przy ul. Świętojańskiej 18, 
 4. hala sportowa w budynku przy ul. Świętojańskiej 18. 
 • Monitoring wizyjny  funkcjonuje całodobowo.  
 • Rejestrator monitoringu przechowuje dane na twardym dysku urządzenia przez 2 tygodnie, następnie zapis jest automatycznie kasowany przez urządzenie i nie jest możliwe jego odtworzenie.  
 • W szkole tylko osoby do tego uprawnione mają dostęp do monitoringu szkolnego tj. odtwarzania zapisów bieżących, kopiowania zapisów na nośnik danych.  Dostęp jest możliwy tylko za pośrednictwem  loginu i hasła.  
 • Dane udostępnia się (przekazuje się) uprawnionym instytucją w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych na ich pisemny wniosek. Instytucjami uprawnionymi  są: Policja, Sąd, Prokuratura. 
 • Osoba fizyczna, rodzic (prawny opiekun)  lub uczeń reprezentowany przez rodzica (prawnego opiekuna), będący obiektem zdarzenia zarejestrowanego przez kamery wizyjne ma prawo żądania wglądu do jego zapisu wyłącznie na pisemny wniosek  złożony do dyrektora szkoły. Prośba  powinna zawierać dokładną datę,  przybliżony czas zdarzenia oraz miejsce, w którym doszło do zdarzenia. 
 • Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z rejestratora kamer na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do dyrektora szkoły z  wnioskiem o ich zabezpieczenie przed automatycznym usunięciem  zapisu z kamer wizyjnych z pamięci rejestratora monitoringu

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl