zgaś światło

Regulamin konkursu na projekt statuetki „Super Wolontariusza”

1.

OPIS I CEL KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie statuetki „Super Wolontariusza”

 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu statuetki, która będzie corocznie przyznawana wolontariuszom szkolnych klubów wolontariatu w szkołach podstawowych z gminy Piaseczno.

 3. Statuetka będzie symbolem bezinteresowności, otwartości na potrzeby innych oraz zaangażowania w życie społeczności lokalnej.

 4. Statuetkę otrzymywać będą osoby wyjątkowo zaangażowane w działalność wolontariatu szkolnego w danym roku szkolnym.

 

2.

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie.

 2. Prace konkursowe, zgodnie z wymaganą przez regulamin dokumentacją we wskazanym terminie, należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) do sekretariatu szkoły przy ulicy Sikorskiego 20, pon.-pt. w godzin. 8.00 – 15.00.

 

3.

TERMINY

 1. Ogłoszenie konkursu: 27.10.2023 r.

 2. Termin składania prac konkursowych: do 30 listopada 2023 r.

 3. Posiedzenie komisji konkursowej, rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: do dnia 5 grudnia 2023 r.

 

4.

USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU

 1. Rodzaj i formę konkursu ustala się jako: jednoetapowy, otwarty

 2. Komisja konkursowa może wybrać do realizacji tylko jeden projekt

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niewybrania do realizacji żadnego projektu.

 4. Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie wyników konkursu na stronach: SP5 i Piąteczka

 

5.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z gminy Piaseczno.

 2. W konkursie mogą brać udział osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia do dnia zakończenia konkursu są uczniami szkół podstawowych w gminie Piaseczno.

 3. Każdy z uczestników projektu może przedstawić maksymalnie dwie prace.

 4. Osoby biorące udział w konkursie nie muszą być wolontariuszami działającymi w szkolnych klubach wolontariatu.

 

 

 

6.

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

 

 1. Projekt statuetki powinien stanowić dzieło samodzielne i oryginalne w swym wyrazie artystycznym.

 2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie były przedmiotem zgłoszenia w innych konkursach.

 3. Praca konkursowa powinna zawierać część graficzną i opisową - Projekt statuetki SUPER WOLONTARIUSZA wraz z opisem symboliki stworzonego dzieła (w jaki sposób kształt statuetki kojarzy się z ideą wolontariatu)

 1. część graficzna to wizualizacja projektu w formie rysunku odręcznego lub wydruku grafiki komputerowej. Wielkość rysunku – format A4.

 2. część opisowa to opis symboliki statuetki/ wyjaśnienie metaforycznego znaczenia statuetki w odniesieniu do idei wolontariatu

 

7.

NAGRODA ZA ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE

 1. Nagrodę za projekt zwycięskiej statuetki stanowi bon o wartości 200 zł.

 2. Zwycięski projekt statuetki zostanie przekazany do wykonania uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej. Statuetka według projektu zwycięzcy będzie wyróżnieniem wręczanym osobom na corocznej Gminnej Gali Wolontariatu.

 

8.

KWALIFIKACJA I KRYTERIA OCENY

 1. Prace konkursowe niespełniające wymagań określonych w punkcie 6 nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową.

 2. Komisja konkursowa będzie oceniała prace według następujących kryteriów:

 1. walory estetyczne statuetki, w tym oryginalność koncepcji

 2. spełnienie założeń konkursu

 3. walory techniczne

 1. Laureat konkursu zostaje powiadomiony o wyniku indywidualnie przez organizatora

 

9.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby nadesłany projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich.

 2. Po rozstrzygnięciu konkursu i przekazaniu nagrody prawa autorskie do nagrodzonego projektu przechodzą na organizatorów konkursu.

 3. Organizator konkursu ma prawo do publikacji nagrodzonej pracy w wersji papierowej i elektronicznej, jak również do ich prezentacji na wystawach, w środkach masowego przekazu, w publikacjach i materiałach informacyjnych, reklamowych.

 

 

Copyright 2021 | Realizacja: cemit.pl